Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Sklep internetowy Business Service-Fashion, dostępny pod adresem internetowym
www.Business Servive-Fashion.pl, prowadzony jest przez jego właścicielkę
Hannę Grzegdala prowadzącą działalność gospodarczą,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
posiadającą NIP 952 117 28 66, REGON 013046443
Firma Business Service posiada znak zastrzeżony w Urzędzie Patentowym pod numerem
135691
1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z
Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego
2. Sprzedawca jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy
Business Service, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) posiadającą NIP 952 117 28 66, REGON 013046443.
3. Umowa z klientem zawierana jest na odległość - umowa zawarta z w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
4. Regulamin - niniejszy pozwala na zamówienia - /oświadczenie/ woli Klienta składane za
pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
5. Konto – na koncie klienta w Sklepie, są gromadzone dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
6. Formularz rejestracji - /formularz dostępny w Sklepie/, umożliwiający utworzenie Konta.
7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
9. Produkt dostępny w Sklepie to rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą/.
10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana jest między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
11. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o
świadczeniu usług.
12. Kontakt ze Sklepem.
Adres Sprzedawcy: Rzeźbiarska 29,04-633 Warszawa.
13. Adres e-mail Sprzedawcy: hannag@atomnet.pl
14. Numer telefonu Sprzedawcy: +48/603677056
15. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 56249000050000450042869005 Alior Bank
16. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszych danych jak wyżej.
17. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-18.00
codziennie oprócz niedziel.
18. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową ,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

19. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym w przerwach funkcjonowania Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
20. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami albo przez podanie
niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez
zakładania Konta.
21. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają 23%
podatek VAT).
22. Zasady składania Zamówienia:
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” ;
Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać
dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam
i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link
przesłany w wiadomości .
Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie zgodnie z fakturą Pro-Forma.
23. Oferowane metody dostawy oraz płatności.
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem:Rzeźbiarska 29 04-633 Warszawa/
po uprzednim umówieniu się/.
24. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


e. Płatność kartą płatniczą.

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.


25. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.
26. Wykonanie umowy sprzedaży:
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z Regulaminem.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej. Klient otrzymuje od Sprzedawcy informację o Zamówieniu i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności przelewem, płatności elektronicznych
albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie
2- dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.
27. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o
gotowości przesyłki do odbioru.Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór
osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie ,
w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Początek biegu terminu
dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – w dniu kiedy towar
został dostarczony przez kuriera.
c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu
do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta.
28. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.Konsument może odstąpić od
Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania
terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed
upływem tego terminu.
29. Reklamacje:
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy .
30. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że Sprzedawca żądanie
Klienta uznał za uzasadnione.
31. Dane osobowe w Sklepie internetowym:
1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych

w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży, skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
32. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw -
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta,
ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl